Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i korzystania z Serwisu prowadzonego przed Administratora pod adresem www.fourprint.pl, prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników. Użytkownicy mogą podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

 1. SŁOWNIK POJĘĆ

Jeśli z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. Z 2002 r. NR 144, poz. 1204 ze zm.).

Serwis www.fourprint.pl (e-mail: biuro@fourprint.pl) – portal internetowy prowadzony przez Administratora, pośredniczący w sprzedaży Towarów tj. umożliwiający Kupującym zapoznanie się z informacjami handlowymi, umożliwiający Sprzedającym prezentację/ oferowanie swoich Towarów, umożliwiający Kupującym złożenie oferty nabycia Towaru od Sprzedawców (zawarcia Transakcji).

Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.fourprint.pl

Administrator – Administratorem jest firma Four Print Grzegorz Drankowski, zarejestrowana w Polsce, Łubcze 50, 22-664 Jarczów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowana jest pod numerem NIP: 921-187-06-07 oraz numerem REGON 365194257 lub jej następca prawny. Ilekroć mowa o nazwie „FourPrint”, „fourprint.pl” odnosi się to do firmy Four Print Grzegorz Drankowski. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.
Kontakt z Administratorem można uzyskać: pod numerem telefonu 793 194 444 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@fourprint.pl

Towar – prawo lub rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy kupna-sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictem Serwisu. Towarami są przedmioty, które po akceptacji przez Administratora są prezentowane i opisane w Serwisie.

Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Użytkownik – oznacza odpowiednio Kupującego lub Sprzedawcę lub oba te podmioty łącznie. Użytkownik oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osobę małoletnią i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, korzystającą z Serwisu www.fourprint.pl na podstawie Regulaminu jako Kupujący lub/i Sprzedający.

Kupujący – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu www.fourprint.pl dokonuje zakupu Towarów od Sprzedawców.

Sprzedający (Sprzedawca, Projektant, Drukarnia) – Użytkownik, który jest zaakceptowany przez Administratora na podstawie subiektywnej oceny i otrzymujący w ten sposób prawo prezentowania i rozpowszechnia informacji handlowych dotyczących jego Towarów oraz dokonywania Sprzedaży swoich Towarów za pośrednictwem Serwisu. Strony Serwisu używają terminów Sprzedający, Sprzedawca oraz Drukarnia wymiennie.

Umowa Sprzedaży (Sprzedaż) – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Administrator pośredniczy w zawarciu Umowy Sprzedaży na zasadach opisanych w tym Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażone za pośrednictwem Serwisu, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość.

Profil sprzedawcy – strona Sprzedawcy zawierająca dobrowolnie udostępnione przez niego dane, w tym ofertę Sprzedawcy, profil działalności i/lub obrazy graficzne, z którą mogą zapoznać się inni Użytkownicy oraz Osoby przeglądające serwis.

Konto Użytkownika („Moje Konto”) – prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

Newsletter – oznacza zbiór informacji handlowych wysyłanych przez Administratora, w imieniu własnym, na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące Serwisu www.jagodowykot.pl

 1. ZASADY OGÓLNE

2.1. Serwis www.fourprint.pl pośredniczy w sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci internet.

2.2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.3. Założenie Konta Użytkownika w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora.

2.4.Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy (Sprzedający,Kupujący).

2.5. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.6. Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być Towary, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.7. Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników. Ceny oraz informacje dotyczące oferowanych w Serwisie Towarów są jawne, podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Serwisu przy Towarze, którego dotyczą.

2.8. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takim przypadku Administrator podejmie również działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

2.9. Zawierając umowę z Administratorem Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2.10. Użytkownik, umieszczając w Serwisie swoje dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami regulaminu.

2.11. Dodatkowo Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

2.12. Administrator ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.

2.13. Każdy Użytkownik może informować Administratora o Sprzedaży, która nosi znamię naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.

 1. REJESTRACJA i KONTA UŻYTKOWNIKA

3.1. Rejestracja Użytkownika oraz utworzenie Konta Użytkownika następuje w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji i na czas nieokreślony.

3.2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym(adresu e-mail i dwukrotnie hasła do konta) i kliknięciu linka “Zarejestruj” lub klawisza ENTER. Nazwą Użytkownika (loginem) jest podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika. Hasło klienta nie jest znane Administratorowi Serwisu i Użytkownik ma obowiązek zachowania je w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik jest domyślnie uważany za Kupującego. Serwis nie posiada możliwości samodzielnej rejestracji konta przez Sprzedawcę. Rejestracja Sprzedawcy odbywa się za pośrednictwem Administratora.

3.4. Po dokonaniu rejestracji Kupujący musi uzupełnić dane Konta Użytkownika:
imię, nazwisko,adres zamieszkania, adres e-mal, numer telefonu
opcjonalny adres dostawy
Uzupełnienie danych można dokonać na Stronie Serwisu “Moje Konto” lub podczas składania zamówienia.

3.5. Administrator po zaakceptowaniu Sprzedawcy na podstawie subiektywnej oceny jego oferty i rejestracji Sprzedawcy (występującego jako osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna) poinformuje o tym fakcie Użytkownika (Sprzedawcę). Użytkownik musi następnie uzupełnić dane Konta:
nazwę (firmy, spółki), imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Administratorem, adres siedziby (firmy, spółki), numer telefonu kontaktowego, numer NIP, numer konta bankowego potrzebny do rozliczeń
opcjonalny adres dostawy (jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu również jako Kupujący)

3.6. Podanie powyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

3.7. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych określonych w punktach 3.4 oraz 3.5 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 3.4 oraz 3.5. w trakcie korzystania z usług Serwisu. Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w punktach 3.4 oraz 3.5, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości / Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS itp.

3.8. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

3.9. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

3.10. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Kupujący mogą składać zamówienia na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. Wyjątek mogą stanowić przypadki takie jak m.in. niesprawne działanie Serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem. Wówczas złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na Jego adres e-mail biuro@fourprint.pl

4.2. Zamówienia składane przez Serwis można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3. Zamówienie jest skuteczne jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4.4. W przypadku podania błędnych, niepełnych lub fałszywych danych przez Kupującego Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży.

4.5. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres wysyłki Towaru i ewentualnie danych do faktury/rachunku.

4.6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma On automatyczną odpowiedź z Serwisu o sposobie finalizacji zamówienia i potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie w zakładce Moje Konto (w prawym górnym rogu Serwisu).

4.7. Wpłaty za zamówiony Towar są dokonywane przelewem na konto bankowe Administratora lub poprzez system Przelewy24.

4.8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedającego następuje w momencie zaksięgowania wpłaty od Kupującego. W przypadku płatności poprzez Przelewy24 księgowanie jest natychmiastowe, w przypadku płatności przelewem zaksięgowanie trwa zwykle około 1-2 dni roboczych.

4.9 Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

 1. PŁATNOŚCI

5.1 Ceny towarów są cenami brutto podanymi w polskich złotych t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

5.2. Za zamówione Towary można zapłacić przelewem tradycyjnym (przez internet, w banku lub na poczcie) lub za pośrednictwem systemu natychmiastowych płatności Przelewy24.

5.3. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) lub rachunek.

 1. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

6.1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.

6.2. Koszt wysyłki zamówionych towarów pokrywa Kupujący.

6.3. Zamówienia zawierające Produkty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w kilku osobnych przesyłkach.

6.4. Wysokość opłat uzależniona jest od ilości przedmiotów, rodzaju transportu. Opłaty za przesyłkę ustalane są przez poszczególnych sprzedających i podane przy opisach Towarów..

6.5. Przesyłki z zamówionymi Towarami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego bezpośrednio przez Sprzedającego.

6.6. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

6.7. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu.

6.8. Każdy przedmiot ma w opisie podany termin wysyłki. Jest to orientacyjny czas, który jest potrzebny na przygotowanie i wysłanie przesyłki, liczony od momentu zaksięgowania płatności. W przypadku płatności poprzez Przelewy24 księgowanie jest natychmiastowe, w przypadku płatności przelewem zaksięgowanie trwa zwykle około 1-2 dni roboczych.

6.9. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

6.10. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz powiadomić o tym Administratorem Serwisu.

 1. OPŁATY
 2. MATERIAŁY DO DRUKU

8.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
8.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
8.3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
8.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
8.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
8.7. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo.

.9. REKLAMACJE

9.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie drogą mailową szczegółowych informacji dotyczących reklamacji na adres mailowy: biuro@fourprint.pl
9.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
9.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
9.4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
9.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
9.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
9.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
9.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
9.9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
9.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
9.11. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
9.12. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
9.13. Drukarnia z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku na koszulkach, odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm. 7.14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
9.15. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego drukomat.pl są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
9.16. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

10.1. Sprzedający oferując dany Towar w Serwisie dysponuje Towarem i jest go w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru.

10.2. W sytuacji gdy Kupujący dokonuje jednorazowego zakupu kilku Towarów u jednego Sprzedającego, Sprzedający jest zobowiązany wysłać Towary jedną przesyłką.

10.3. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

10.4. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się WYŁĄCZNIE z:
imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy,
ulicy i nr mieszkania,
kodu pocztowego i miasta.

10.5. Sprzedający zobowiązuje się nie dołączać do wysyłanego Towaru ani nie umieszczać na stronie Profilu Sprzedającego informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Serwisem np.: swojego numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, nr gg, reklam itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu .

10.6. Sprzedający zobowiązuje się nie umieszczać listy towarów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych towarów, informacji na temat organizowania promocji lub konkursu, których warunki nie są zgodne z zasadami Serwisu, odnośników/linków do serwisów w których przedmioty oferowane przez wielu sprzedających objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania

10.7. Treść strony Profilu Sprzedającego nie może być sprzeczna z zasadami regulaminu Serwisu

10.8. Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej Sprzedaży.

10.9. Sprzedający nie może oferować sprzedaży Towarów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, uznane za naruszające dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora.

10.10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika w przypadku nie przestrzegania powyższych postanowień.

10.11. W każdym przypadku podejrzenia, że oferowane Towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu, Administrator może zawiadomić Policję lub prokuratora.

10.12. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub usunięcia strony Profilu Sprzedającego, której treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

10.13. Oferowane przez Sprzedającego w Serwisie Towary muszą być dokładnie opisane, w szczególności:

 • Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy, które są umieszczane w opisie, nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 • Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży.
 • Opis sprzedaży ani tytuł nie może zawierać propozycji sprzedaży towaru poza Serwisem (w żadnej formie).
 • Opis ani tytuł Towaru nie może zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnej innej informacji, która umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu.
 • Opis ani tytuł Towaru nie może służyć jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem
 • Opis ani tytuł Towaru nie może zawierać propozycji zamiany żadnego towaru
 • Umieszczanie towaru w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone.
 • Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży,
 • Sprzedający ma obowiązek opatrzyć każdy wystawiony Towar minimum 1 zdjęciem przedstawiającym Towar, jak również w wystarczającym i zgodnym z prawdą opisem oddającym cechy Towaru.
 • Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.
 • W opisie i tytule Towaru zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wg oceny Administratora wskazuje na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania.
 • Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 • Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedających.
 • Opis ani tytuł Towaru nie może zawierać jakichkolwiek skryptów.
 • Opis ani tytuł Towaru nie może zawierać skryptów lub elementów HTML służących do: automatycznego przekierowania na inne strony internetowe lub inne Strony Serwisu, wyświetlania okienek dialogowych i okien pop-up zmiany pozycji i/lub manipulacji sposobem wyświetlania elementów Strony Serwisu, wyświetlania innych stron internetowych lub innych Stron Serwisu (np. przy pomocy znaczników IFRAME lub OBJECT)
 • Zabronione jest również stosowanie jakichkolwiek innych metod służących do osiągnięcia w/w rezultatów.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

11.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

11.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

11.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Administrator w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

11.4. Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży. Do sfinalizowania sprzedaży może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jak np:

 • uszkodzenie towaru przed wysyłką do Kupującego,
 • Sprzedający zaniechał współpracy z Administratorem w ramach korzystania z Serwisu,
 • Sprzedający omyłkowo wskazał błędną cenę za Towar.

11.5. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11.6. Administrator, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedających Towary, wszelkie roszczenia związane ze sprzedawanymi towarami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

11.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

11.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

11.9. Administrator nie sprawdza wszystkich towarów oferowanych przez Sprzedających, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia Towarów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięty Towar nie może zostać przywrócony w Serwisie.

11.10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Towaru, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

11.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu.

11.12. Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedających.

11.13. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

11.14. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy kupna-sprzedaży

11.15. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

11.16. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

11.17. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1. Umowa pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem zawierana w momencie Rejestracji może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora.

12.3. Rozwiązanie umowy między Administratorem a Sprzedającym nie wpływa na zawarte pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi umowy kupna-sprzedaży, o ile zostały zawarte przed rozwiązaniem umowy lub podczas okresu jej wypowiedzenia.

12.4. Rozwiązanie umowy między Administratorem a Sprzedającym nie zwalnia sprzedającego z obowiązku realizacji zamówień złożonych przed rozwiązaniem umowy lub podczas okresu jej wypowiedzenia.

12.5. Rozwiązanie umowy między Administratorem a Użytkownikiem nie zwalnia żadnej ze stron z obowiązku uregulowania rozliczeń wynikających ze złożonych zamówień, umów kupna sprzedaży lub należnych prowizji.

12.6. Ponowne zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w punkcie 3. Regulaminu (Rejestracja).

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z zakupami jest firma Four Print Grzegorz Drankowski, zarejestrowana w Polsce, Łubcze 50

13.2. Dane osobowe podawane przez Użytkownika są zbierane i wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty w formie Newslettera (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

13.3. Dane osobowe są przekazywane przez Administratora Sprzedającemu, który następnie przekazuje je podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.

13.4. Dane są przekazywane dobrowolnie

13.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.

13.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

13.7. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

13.8. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail Serwisu stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika

13.9. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (nr zgłoszenia: …).

13.10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

13.11. Administrator wykorzystuje adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies.

13.12. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności Towarów oferowanych przez Sprzedających. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

 1. PLIKI COOKIES

14.1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

14.2. Pliki cookies są wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics używany przez Serwis. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

14.3. Pliki cookies są wykorzystywane przez skrypty integrujące Serwis z serwisami społecznościowym takimi jak Facebook, Twitter, Pinterest oraz Google+. Administrator zastrzega sobie prawo do integracji Serwisu z innymi serwisami internetowymi i wykorzystywania plików cookies w celu tej integracji.

14.4. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

15.2. Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie/ zostaną za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

15.3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Użytkownikami lub między Sprzedającymi a Kupującymi będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

15.4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu bez obowiązku podawania przyczyny z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

15.5. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy będą powiadomieni emailem wysłanym na adres podany podczas rejestracji. Użytkownik ma możliwość akceptacji lub zgłoszenia braku akceptacji nowych warunków Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności konta lub zawieszenia konta lub usunięcia konta Użytkownika. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

15.6. Data opublikowania Regulaminu: 17.032017